ตราสัญลักษณ์และสี // สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ลักษณะของตราสัญลักษณ์

เป็นรูปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ “ สกว ” ประกอบกับกุญแจซอล อยู่ภายใน ด้านล่างเป็นตัวอักษรชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประกอบด้วยตัวอักษรย่อ “ สกว ” ประกอบกับสัญลักษณ์ทางดนตรี คือ กุญแจซอล กุญแจประจําหลัก G อยู่ภายในรูปทรงลายใบเทศ อันเป็นหนึ่งในแม่ลายกระหนกของศิลปะไทย ด้านล่างเป็นตัวอักษรชื่อภาษาไทย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC

ขนาด

แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้ โดยไม่จํากัดขนาด

สี

ตัวอักษรย่อ “ สกว ” และสัญลักษณ์กุญแจซอล สีขาว อยู่ภายในรูปทรงลายใบเทศ สีฟ้า ที่หมายถึง สีประจําพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีชื่อภาษาไทย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC สีทอง หมายถึง ความรู้สึกสูงค่า สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง คลาสสิก

ความหมาย

ตราสัญลักษณ์นี้สื่อความหมายโดยรวมถึงสถาบันดนตรีอันเกิดจากพระดําริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย

สีประจำ

สีฟ้าเทอควอยซ์

ผู้ออกแบบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์และสีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน ”

1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิด สร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสังคม

2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม

3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

TOP