คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจาย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ณุสมล จงประกิจพงศ์

ณุสมล จงประกิจพงศ์

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

เจนจิรา มั่นมณี

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP