ประกาศ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สรุปและติดตามการดำเนินงานตามแผนนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

              สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรีและศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้อง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการและสนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีนโยบายให้มีการร่วมหารือการปฏิบัติการเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 

 

 

 

TOP