โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

org_2019061414521.jpg

โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน และเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ และเป้าประสงค์ที่ 4.5 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้านการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้งานที่ทำของสถาบันลุล่วงเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 
1. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดำเนินงานแบ่งกลุ่มจัดทำแผนของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่สถาบันตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) การดำเนินงานเป็นลักษณะสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4
3. การสรุปการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน และวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
 
 
 
     
 
 
TOP