โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

org_2020070621400.jpg

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการ ศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 14 คน ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อชาว ไทยตลอดมา โดยสถาบันฯ ได้ดําเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ของสถาบัน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความร่วมมือ ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดนตรีอันเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการการประชุมทางวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรี ปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและนําเสนอผลงานทางด้านดนตรีกับผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายัง มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนบางยี่ขัน และชุมชนใกล้ เคียงในการให้ความรู้ด้านดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจรวมทั้งมี การแสดงดนตรีเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใน ขณะเดียวกันก็ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชํานาญและทักษะในด้านดนตรีและเพรียบพร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรม

TOP