หน่วยงานในสังกัดของ อว. เข้าร่วมประชุมเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

org_2021121310240.jpg

หน่วยงานในสังกัดของ อว. เข้าร่วมประชุมเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมด้วยผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานในสังกัดของ อว. เข้าร่วมประชุมเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ทราบแนวนโยบาย และทิศทางการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนประเทศเชิงบูรณาการในทุกมิติ โดยใช้ความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและวัฒนธรรม เป็นฐานในการพัฒนา ที่มีเป้าหมายร่วมคือ "ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใน 7 ปี" ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ยังได้จัดการแสดงดนตรีโดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้บริหารของกระทรวงฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

TOP