การประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

org_2022031715342.jpeg

การประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดำเนินการประชุมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ที่ปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบริหารและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และนางธิติมา สุขแสงจันทร์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ณ ห้อง L 100 ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ

TOP