โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

org_2022070709260.jpg

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี และ นางธิติมา สุขแสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน บรรยายเรื่องแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง

 

TOP