การสัมมนาเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2565

org_2022091913495.jpg

การสัมมนาเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคหลังโควิด-19” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม LIB 108 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยปรับตัวการทำงานด้านการวางแผนในอนาคตในสถานการณ์ปัจจุบันหลังยุคโควิด-19 และเสริมสร้างความยั่งยืนและความสามัคคีของการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา

 

TOP