สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรม เรื่องความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

org_2024022914352.jpg

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรม   เรื่องความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
     

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรม “เรื่องความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้อง L100 อาคารการเรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับรู้และมีส่วนร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผ่านการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน มีตัวชี้วัดในการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 31 คน ประกอบด้วย นักศึกษา ศิษย์เก่า บริษัทเอกชน ร้านค้า เครือข่ายชุมชน เป็นต้น

TOP