สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

org_2024050110151.jpg

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

วันที่ 29 เมษายน 2567 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน ผู้รักษาการแทน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และนางปริยากร ไชยโย หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมด้วย
 

TOP