ห้องสังคีตวัฒนา

[ Sangita Vadhana Hall ]

ห้องสังคีตวัฒนา (SangitaVadhana Hall) ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรีศรีอรุณ ครั้นเป็นที่ปรึกษา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช 2556 เป็นผู้ตั้งชื่อห้องสังคีตวัฒนาเป็นห้องสำหรับการแสดงดนตรีมีที่นั่งประมาณ 250 ที่นั่ง ที่สามารถจัดการแสดงได้ทั้งการแสดงเดี่ยวจนถึงขนาดวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ ห้องสังคีตวัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านดนตรีให้กับผู้ฟังที่มีความสนใจ และยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางดนตรีด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแสดงของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) รวมทั้งใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ ด้วย

TOP