Brand Logo

Announcement

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

 2. ประกาศรายชื่อและลำดับการสอบของผู้มีสิทธิทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อทำการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)

 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

 5. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

 6. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

 7. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

 8. ประกาศรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

 9. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

 11. ประกาศรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

 12. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

 13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

 14. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

 15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

 16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

 17. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

 18. กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ภาคปฎิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

 19. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

 20. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยาคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

 21. ประกาศรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

 22. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 ( เพิ่มเติม )

 23. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

 24. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 25. - ประกาศ เรื่อง รายชื่อและลำดับการสอบของผู้มีสิทธิทำการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 26. - ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 27. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 28. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยาคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

 29. ประกาศรายชื่อและลำดับการสอบของผู้มีสิทธิทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยาคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

 30. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่าหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

 31. - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา 2558 รอบทั่วไป

 32. - ประกาศรายชื่อและลำดับของผู้มีสิทธิ์ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา 2558 รอบทั่วไป

 33. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 5

 34. - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบันฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

 35. - ประกาศลำดับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2558 รอบที่ 2

 36. - กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

 37. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รอบที่2/2558

 38. - ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

 39. - กําหนดการสอบของผู้มีสิทธิทําการสอบสัมภาษณ์เพื่อกํารทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

 40. - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

 41. - กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 42. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1