Brand Logo

TCAS 62 Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562


โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ


รายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เที่ยบเท่า
  2. มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
  4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนด

  * ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

   

การจัดการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี (คลิกรายละเอียดหลักสูตร)

 

จำนวนและประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา

จำนวน 37 คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

  3.1 กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก
  3.2 เปียโน
  3.3 ขับร้องคลาสสิก
  3.4 กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วย ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน
  3.5 กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา
  3.6 กลุ่มเครื่องกระทบ

   

กำหนดการสมัครคัดเลือกประจำปีการศึกษา 62

รอบที่ 1 : Portfolio
รอบที่ 2 : ระบบโควตา โครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรี (มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติตามปฏิทิน TCAS 62)
รอบที่ 3 : ระบบรับตรงร่วมกันใช้คะแนน

รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความ เหมาะสม


ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
  • - เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยการเลือก Submit Application Form
  • - ในกรณีที่ผู้สมัครยังกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้สมัครสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อนำมาแก้ไขในภายหลังได้โดยการเลือก Save Application Form และผู้สมัครสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยผู้สมัครสามารถชำระได้ 2 วิธี ด้งนี้
  2.1 ชำระด้วยตนเองที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  2.2 ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
   สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0129-452
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 3. ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะส่งจด e-mail ยืนยันการสมัคร เมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 4. ในวันที่ทำการทดสอบนั้นผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชนและ/หรือบัตรนักเรียนเพื่อมาใช้ในการลงทะเบียนทำการทดสอบ


หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. Portfolio และ/หรือ Curriculum Vitae และ/หรือ ใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร
 3. หนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอาจารย์เครื่องมือเอก และหนึ่งฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 4. ใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินหรือโอนเงิน (SLIP) ฉบับสำเนาตัวจริงซึ่งได้รับจากธนาคารที่มีตราประทับธนาคาร
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • - สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
   - สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตาโรงเรียน
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

*ห้ามส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น*
**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**

 

การประกาศผลผู้มีสิทธิสอบและผลสอบ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ที่ www.pgvim.ac.th/admission/
ตามวันที่กำหนด หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โทร. 02-447-8597 ต่อ 1132 

 

 

วิธีการทดสอบ

1. ผู้สมัครต้องเตรียมเพลงใช้สำหรับทดสอบปฏิบัติ โดยเลือกบทเพลงได้จาก Audition Repertoire ที่ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนดไว้ โดยโปรแกรมการแสดงต้องมีระยะเวลา 15 - 20 นาที
2. ผู้สมัครสามารถเลือกวันที่ทำการทดสอบปฏิบัติได้ 1 วันที่กำหนดไว้จากใบสมัครสอบ โดยที่การทดสอบนั้นเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้
3. ผู้สมัครต้องทำการทดสอบวิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี และการทดสอบโสตทักษะ รวมถึงการ Sight singing ในวันทดสอบวิชาทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และโสตทักษะ ตามวันและเวลาที่สถาบันฯ กำหนด
4. ในวันทดสอบ ผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนทำการทดสอบ