Brand Logo

Admission Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561


โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ


รายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เที่ยบเท่า
  2. มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
  4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนด

  * ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

การจัดการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี (คลิกรายละเอียดหลักสูตร)

จำนวนและประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา

จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

กำหนดการสมัครคัดเลือก

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

1/61
1 วันแรกของการรับสมัคร 1 สิงหาคม 2560
2 วันสุดท้ายของการรับสมัคร 22 กันยายน 2560

3

วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์ทำการทดสอบ

25 กันยายน 2560
4 วันทดสอบภาคปฏิบัติ 27 - 28 กันยายน 2560
5 วันทดสอบวิชาทฤษฎี โสตทักษะ 27 กันยายน 2560
6 วันทดสอบวิชาทฤษฎี ประวัติศาสตร์ 28 กันยายน 2560
7 วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2560
8 วันทดสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง 7 - 8 ตุลาคม 2560
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ 12 ตุลาคม 2560
10 วันแรกของการรายงานตัวผู้ผ่านการทดสอบ 16 ตุลาคม 2560
11 วันสุดท้ายของการรายงานตัวผู้ผ่านการทดสอบ 20 ตุลาคม 2560

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
  • - เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยการเลือก Submit Application Form
  • - ในกรณีที่ผู้สมัครยังกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้สมัครสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อนำมาแก้ไขในภายหลังได้โดยการเลือก Save Application Form และผู้สมัครสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยผู้สมัครสามารถชำระได้ 2 วิธี ด้งนี้
  2.1 ชำระด้วยตนเองที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  2.2 ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
   สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0129-452
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 3. ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะส่งจด e-mail ยืนยันการสมัคร เมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 4. ในวันที่ทำการทดสอบนั้นผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชนและ/หรือบัตรนักเรียนเพื่อมาใช้ในการลงทะเบียนทำการทดสอบ

หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. Portfolio และ/หรือ Curriculum Vitae และ/หรือ ใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร
 3. หนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอาจารย์เครื่องมือเอก และหนึ่งฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 4. ใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินหรือโอนเงิน (SLIP) ฉบับสำเนาตัวจริงซึ่งได้รับจากธนาคารที่มีตราประทับธนาคาร
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • - สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
   - สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตาโรงเรียน
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

*ห้ามส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น*
**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**

การประกาศผลผู้มีสิทธิสอบและผลสอบ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ที่ www.pgvim.ac.th/admission/
ตามวันที่กำหนด หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โทร. 02-447-8597 ต่อ 3101 

 

วิธีการทดสอบ

1. ผู้สมัครต้องเตรียมเพลงใช้สำหรับทดสอบปฏิบัติ โดยเลือกบทเพลงได้จาก Audition Repertoire ที่ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนดไว้ โดยโปรแกรมการแสดงต้องมีระยะเวลา 15 - 20 นาที
2. ผู้สมัครสามารถเลือกวันที่ทำการทดสอบปฏิบัติได้ 1 วันที่กำหนดไว้จากใบสมัครสอบ โดยที่การทดสอบนั้นเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้
3. ผู้สมัครต้องทำการทดสอบวิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี และการทดสอบโสตทักษะ รวมถึงการ Sight singing ในวันทดสอบวิชาทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และโสตทักษะ ตามวันและเวลาที่สถาบันฯ กำหนด
4. ในวันทดสอบ ผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนทำการทดสอบ