กำหนดการสมัครคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2566

รอบ รูปแบบ รับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์และปฏิบัติ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
01 Portfolio 1 26 ก.ย. 65 – 21 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 14 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66
01 Portfolio 2 24 พ.ย. 65 – 13 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66 30 ม.ค. 66 11 ก.พ. 66
02 Quota 16 ม.ค. 66 – 7 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66 17 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 15 พ.ค. 66
04 Direct Admission 10 เม.ย. 66 – 26 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 5 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66 26 มิ.ย. 66

คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป

 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 6. มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
 7. มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ

การจัดการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี

( คลิกรายละเอียดหลักสูตร )

จำนวนและประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

กลุ่มเครื่องสายตะวันตก

ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก

เปียโน

ขับร้องคลาสสิก

กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้

ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน

กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง

ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา ยูโฟเนียม

กลุ่มเครื่องกระทบ


การรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
   สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0129-452
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร
  * ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้