ใบสมัครออนไลน์ / Online Application


01. ประเภทการสมัครสอบ (Application Categories)

Portfolio #B ครั้งที่ 2

02. ประวัติส่วนบุคคล (Personal Information)

03. ประวัติการศึกษา ( Education Background )

04. เครื่องมือเอก (Major Instrument)

05. ข้อมูลอื่น ๆ (Other information)

06. เอกสารประกอบการสมัคร (Required Document)

ผู้สมัครสามารถแนบไฟล์ หรือ ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณี หรือ ตนเองได้ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

07. โปรดเลือกวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (Admission Fee Payment Method)

08. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ (I hereby certify that the statements and information in this application form are true and correct to the best of my knowledge.)

  • เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยการเลือก Submit Application Form
  • ในกรณีที่ผู้สมัครยังกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้สมัครสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อนำมาแก้ไขในภายหลังได้โดยการเลือก Save Application Form และผู้สมัครสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
Loading...