คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป

 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 6. มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
 7. มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน

# รายละเอียด สัดส่วนคะแนน
01 สอบภาคทฤษฎี (Paper Test) 30 %
02 การปฏิบัติเครื่องมือเอก (Audition) 60 %
03 สัมภาษณ์ (Interview) 10 %

การรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
   สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0-26285-3
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อรับชำระค่าเล่าเรียนและอื่น ของนักศึกษา
  และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร
  * ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติเครื่องมือเอก

ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การปฏิบัติเครื่องมือเอกผู้สมัครต้องบรรเลงบทเพลงตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากําหนดตาม รายละเอียดในเว็บไซต์ https://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามายืนยันสิทธิ์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนาตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing – house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์


https://student.mytcas.com/


ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ทางเว็บไซต์ https://www.pgvim.ac.th/admission/

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายรายงานตัวขึ้นทะเบียน นักศึกษาใน

วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2567