รายละเอียดที่ใช้ในการทดสอบทฤษฎีและโสต/ขับร้อง

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก

รายละเอียด

 • ลักษณะเด่นของดนตรีสมัยกลาง / Renaissance / Baroque / Classical / Romantic และ ดนตรีศตวรรษที่ 20: ประเภทดนตรี วงดนตรี รูปแบบเพลง และนักประพันธ์เพลงที่สำคัญ เครื่องดนตรี คำศัพท์ดนตรี

โสตทักษะ

รายละเอียด

 • - ฟังขั้นคู่ ความกว้างตั้งแต่ Major 3rd ถึง Perfect 5th
 • - บันทึกจังหวะ ประกอบด้วยโน้ตตัวดำ / เขบ็ด 1 ชั้น และ 2 ชั้น
 • - บันทึกทำนอง ประกอบโน้ต Diatonic ไม่เกินช่วงเสียงคู่แปด

รายละเอียดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง

เครื่องสายตะวันตก (Strings)


ไวโอลิน (Violin)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลง ท่อน 1 ของ โซนาตา หรือ คอนแชร์โต สำหรับไวโอลิน หนึ่งบทจากบทเพลงมาตรฐาน*
  First movement from Sonata or Concerto for Violin in qualified standard*
 2. บรรเลงบทเพลงที่มียุคสมัยหรือลักษณะที่แตกต่างจากบทเพลงข้อ 1 โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้เอง*
  One work in different era from the first piece*
 3. บรรเลงแบบฝึกหัด 2 บทที่มีลักษณะแตกต่างกันจาก Mazas, Kreutzer หรือ Rode หรือแบบฝึกหัดที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
  Two Studies in different characters from Mazas, Kreutzer or Rode / or / Two Studies in equivalent level

วิโอลา (Viola)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลง ท่อน 1 ของ โซนาตา หรือ คอนแชร์โต สำหรับวิโอลา หนึ่งบทจากบทเพลงมาตรฐาน
  First movement from Sonata or Concerto for Viola in qualified standard
 2. บรรเลงบทเพลงที่มียุคสมัยหรือลักษณะที่แตกต่างจากบทเพลงข้อ 1 โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้เอง
  One work in different era from the first piece
 3. บรรเลงแบบฝึกหัด 2 บทของ Kreutzer หรือ Campagnoli หรือแบบฝึกหัดที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
  Two Studies in different characters from Kreutzer or Campagnoli / or / Two Studies in equivalent level

เชลโล (Cello)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. เล่นบันไดเสียงในคีย์ C, D และ E ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ (harmonic & melodic) 3 ช่วงเสียง ในลักษณะคันชักขึ้น-ลงและรวบ 4 โน้ตต่อคันชัก
  Scales in C, D and E: 3 octaves major and minor (harmonic and melodic), separate bows and slurred 4 notes in a bow
 2. เล่่น Arpeggios ในคีย์ C, D และ E ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ 3 ช่วงเสียง ในลักษณะคันชักขึ้น-ลงและรวบ 3 โน้ตต่อคันชัก
  Arpeggios in C, D and E: 3 octaves major and minor, separate bows and slurred 3 notes in a bow
 3. แบบฝึกหัดเบอร์ 1 ของ Popper's "High School, Op. 73"
  Study No. 1 from Popper's "High School, Op. 73"
 4. เลือกบรรเลง Prelude 1 บทและท่อนอื่นอีก 1 บทจาก Cello Suite เบอร์ 1, 2 หรือ 3 ของ J.S. Bach
  One Prelude and one other movement from Cello Suite no. 1, 2 or 3 by J.S. Bach
 5. บรรเลงเพลงในยุคโรแมนติกหรือในยุคสมัยใหม่ 1 บทที่มีความยากเท่ากับเพลง Prelude ของ Bach ในลักษณะเดี่ยวเชลโล่หรือมีเปียโนประกอบก็ได้ *กรุณาเตรียมโน้ตเพลงที่ใช้สอบให้ก
  One Romantic or Modern piece with or without accompaniment of a similar standard to the Bach Prelude. *A note copy of this should be brought to the audition.

ดับเบิลเบส (Double Bass)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลงเดี่ยว 1 บท โดยเลือกจากบทเพลงต่อไปนี้ หรือบทเพลงที่มีมาตรฐานเทียบเท่า :
  One work from the following list or one work in equivalent level :
  L’elephant ของ Camille Saint-Saen
  Menuet I ของ Johann Sebastian Bach
  Chanson Triste ของ Serge Koussevitzsky
  Reverie ของ Giovanni Bottesini
  Vocalise ของ Sergei Rachmaninov
 2. เลือกบรรเลง 1 ท่อนจากบทประพันธ์ประเภทโซนาตา หรือคอนแชร์โต
  One movement from sonata or concerto for double bass
 3. บรรเลงแบบฝึกหัดเบอร์ 1 บท ที่ผู้สมัครเลือก
  One free-choice study for double bass

ฮาร์ป (Harp)

Public Recital

 1. บรรเลงแบบฝึกหัด 1 บทจาก Etude for the Harp, arr. Grandjany หรือเทียบเท่า
  One work from Etude for Harp arr. by Grandjany or pieces with equivalent level
 2. Sonata No.3 or 4 written by François Joseph Naderman or pieces with equivalent level
 3. เลือกบรรเลงบทเพลงหรือแบบฝึกหัด 1 บท จากนักประพันธ์ยุคสมัยศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา
  One modern work by contemporary composers (from 1900 onwards)

เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwinds)


ฟลู๊ท (Flute)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลง Mozart Concerto in G or D Major - ท่อน 1 และ 2 Mozart Concerto in G or D Major - movements 1 and 2
 2. บรรเลงบทเพลงที่มีลักษณะแตกต่างจากข้อหนึ่งตามที่ผู้สมัครเลือกเอง ควรจะมีเปียโนประกอบ
  Contrasting piece of the candidate's choice. Preferably accompanied.
 3. บรรเลงแบบฝึกหัด 1 บทจาก "18 studies for the flute, Op. 41" by Joachim Andersen
  One Etude from "18 studies for the flute, Op. 41" by Joachim Andersen
 4. บทเพลง Orchestral Excerpts 3 บทเพลงที่มีความแตกต่างกัน จากรายชื่อบทเพลงต่อไปนี้
  Three Orchestral Excerpts displaying a variety of style, choosing from the list below:
  • A. Beethoven Leonore Overture No.3 - measures 328-360.
  • B. Brahms Symphony No.4, last movement - measures 93-105.
  • C. Mendelssohn Scherzo from Midsummer Nights Dream - 2 measures before P to the end
  • D. Debussy Afternoon of a Faun – measures 1–4.

โอโบ(Oboe)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลงเร็ว 1 บท จากบทประพันธ์มาตรฐาน เช่น บทประพันธ์ท่อนที่ 1 ของคอนแชร์โต ( Concerto ) โดย Wolfgang Amadeus Mozart, K.314 หรือบทประพันธ์ท่อนที่ 1ของคอนแชร์โต ( concerto ) โดย Tomaso Albinoni, Op 9, No.2
  Perform fast movement from standard pieces such as 1st movement from W.A. Mozart's Oboe Concerto, K.314 or 1st movement from Tomaso Albinoni's Oboe Concerto, Op 9, No.2
 2. บรรเลงบทเพลงช้า 1 บทจากบทประพันธ์มาตราฐาน เช่น Three Romances ประพันธ์โดย Robert Schmanmm หรือบทประพันธ์ท่อนที่ 2 ของคอนแชร์โต.( Concerto ) โดย Wolfgang Amadeus Mozart, K 314 เป็นต้น
  Perform slow movement from standard pieces such as "Three Romances" by Robert Schmanmm or 2nd movement from W.A. Mozart's Oboe Concerto, K 314
 3. เลือกบรรเลงแบบฝึกหัด 1 บท เช่น Hinke Elemantary Method for Oboe หรือ 80 Graded Studies for Oboe, Book 2
  One Study from "Method for Oboe" by Hinke Elemantary or 80 Graded Studies for Oboe, Book 2

คลาริเน็ท (Clarinet)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. เลือกบรรเลงหนึ่งข้อจากตัวเลือกต่อไปนี้ / Choosing a piece between
  • - บรรเลงบทเพลง Concertino in E flat, Op. 26 ประพันธ์โดย Carl Maria von Weber
  • - Concertino in E flat, Op. 26 by Carl Maria von Weber
 2. or

 3. บรรเลงท่อน 2 ของบทประพันธ์ Concerto no.1 in F minor Op. 73 ประพันธ์โดย Carl Maria von Weber และ บรรเลงท่อน 1 ของบทประพันธ์คอนแชร์โตประพันธ์โดย Carl Maria von Weber, Franz Krommer หรือเทียบเท่า
  2nd movement from Concerto no.1 in F minor Op. 73 by Carl Maria von Weber and one movement from Concerto by Carl Maria von Weber,Franz Krommer or other pieces in quivalent level
  บรรเลงแบบฝึกหัด 2 บท จาก 32 Etudes ประพันธ์โดย Cyrille Rose โดยเป็นแบบฝึกหัดช้า 1 บท และเร็ว 1 บท
  Two Studies in fast and slow tempo from "32 Etudes" by Cyrille Rose

บาสซูน (Bassoon)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 • บรรเลงบทเพลงท่อนเร็ว 1 บท จากบทประพันธ์มาตรฐาน เช่น คอนแชร์โต ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart (no Cadenza) หรือ Antonio Vivaldi เป็นต้น
  Perform fast movement from standard pieces such as Bassoon Concerto by Wolfgang Amadeus Mozart (without Cadenza) or Antonio Vivaldi.
 • บรรเลงบทเพลงท่อนช้า 1 บท จากบทประพันธ์มาตรฐานโดยที่ต้องมียุคสมัยแตกต่างจากข้อ 1.
  One standard piece in slow tempo in different era from the first choice
 • บรรเลงแบบฝึกหัด 1 บท จาก Bassoon Studies, Op. 8 Book 2 ประพันธ์โดย Julius Wesseinborn
  One Study from "Bassoon Studies, Op. 8 Book 2" by Julius Wesseinborn


แซ็กโซโฟน (Saxophone)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลง 1 บท จากบทประพันธ์มาตรฐาน จาก บทประพันธ์โดย Paul Creston, Alexander Glazunov, Bernard Heiden, Jaques Ibert, Darius Mihauld , Paule Maurice หรือเทียบเท่า เลือกบรรเลงแบบฝึกหัดช้าหนึ่งบท และเร็วหนึ่งบทจากแบบฝึกหัดมาตรฐาน

เครื่องลมทองเหลือง (Brass)


ฮอร์น (Horn)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลงท่อน 1 ของคอนแชร์โตสำหรับฮอร์น ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart (รวมถึง Cadenza) หรือ Richard Strauss หรือเทียบเท่า
  Perform 1st movement from Horn Concerto by Wolfgang Amadeus Mozart (with Cadenza) or Richard Strauss or equivalent
 2. บรรเลงบทเพลงช้าหนึ่งบท จากบทประพันธ์มาตรฐาน เช่น บทประพันธ์ของ Franz Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Reneicke หรือ Camille Saint-Saen เป็นต้น
  One standard piece in slow tempo ex. from Franz Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Reneicke, or Camille Saint-Saen
 3. บรรเลงแบบฝึกหัดเบอร์ 15 (ไม่ต้องย้อน) จาก 60 Etudes for Horn, Op. 6 ประพันธ์โดย Georg Kopprach
  Study No. 15 from "60 Etudes for Horn, Op. 6" by Georg Kopprach (without repetition)

ทรัมเป็ต (Trumpet)

Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

 1. เลือกบรรเลงบทเพลงท่อนแรก 1 บทจากคอนแชร์โตประพันธ์โดย Franz Joseph Haydn (รวมถึง Cadenza), Johann Nepomuk Hummel, Johann Nepomuk หรือเทียบเท่า
  One 1st movement of concerto by ex. Franz Joseph Haydn with cadenza, Johann Nepomuk Hummel and Johann Nepomuk or other pieces in equivalent level
 2. บรรเลงบทเพลงช้าหนึ่งบทหรือบทเพลงที่มีลักษณะแตกต่างจากบทเพลงข้อที่ 1 จากบทประพันธ์มาตรฐาน เช่น บทประพันธ์ของ Johann Baptist Georg Neruda, Alexander Arutunian, Kent Kennan, Halsey Stevens, Paul Hindemith, Franz Joseph Haydn, หรือ Johann Nepomuk เป็นต้น
  One slow movement or one other piece in different charactor from the 1st choice such as compositions by Johann Baptist Georg Neruda, Alexander Arutunian, Kent Kennan, Halsey Stevens, Paul Hindemith, Franz Joseph Haydn and Johann Nepomuk
 3. บรรเลงแบบฝึกหัด 1 บท จาก Etudes No. 1 หรือ No. 2 ประพันธ์โดย Theo Charlier หรือแบบฝึกหัดจาก 20 melodic etudes by Walter F.Moeck No.3 หรือ No.9 by Kopprasch
  One study chosen between Etudes No. 1 or No. 2 by Theo Charlier or "20 Melodic Etudes No. 3" by Walter F. Moeck or No.9 by Kopprasch


ทรอมโบน/เบสทรอมโบน (Trombone/Bass Trombone)

 1. บรรเลงแบบฝึกหัด 2 บท ที่มีลักษณะหรือความเร็วที่แตกต่างกัน จากแบบฝึกหัดประพันธ์โดย Bordogni / Rochut หรือ Koprasch
  Two Studies in different tempo or style written by Bordogni, Rochut or Koprasch
 2. บรรเลงบทเพลงหนึ่งบทจากบทประพันธ์มาตรฐานสำหรับทรอมโบนหรือเบสทรอมโบน เช่น Andante et Allegro ประพันธ์โดย Barat, Marcuae Symphoniuqe ประพันธ์โดย A. Guilmant, หรือเทียบเท่า
  Perform one standard piece written for Trombone or Bass Trombone ex: "Andante et Allegro" by Barat or "Marcuae Symphoniuqe" by A. Guilmant or other pieces in equivalent level.

ทูบา (Tuba)

Public Recital (with piano accompaniment / เล่นร่วมกับเปียโน)

 1. บรรเลงบทเพลงท่อน 1 ของคอนแชร์โต ประพันธ์โดย Ralph Vaughan Williams (รวมถึง Cadenza) หรือ โซนาตาหรือคอนแชร์โตประพันธ์โดย Bruch Broughton หรือบทเพลงที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
  Perform 1st movement from Concerto by Ralph Vaughan Williams (with Cadenza) or 1st movement from Sonata or Concerto by Bruch Broughton or other pieces in equivalent level.
 2. บรรเลงบทเพลงหนึ่งบท จากบทประพันธ์ Six Studies in English folk-song ประพันธ์โดย Ralph Vaughan Williams หรือ Fantasy for Unaccompanied Tuba ประพันธ์โดย Malcolm Arnold หรือบทเพลงที่มีมาตรฐานเที
  Perform one piece from "Six Studies in English Folk-Song" by Ralph Vaughan Williams or "Fantasy for Unaccompanied Tuba" by Malcolm Arnold or other pieces in equivalent level.


ยูโฟเนียม (euphonium)

Public Recital

Rochut - Melodius Etudes for Trombone, Vol. 1: #4, #23, or #19

 1. Marcello - Sonata in F Major
 2. Barat: Andante and Allegro
 3. Capuzzi: Andante and Rondo
 4. Horovitz Euphonium Concerto
 5. Gordon Jacob's Fantasia

เครื่องกระทบ (Percussions)


Public Recital

 1. เลือกบรรเลงบทเพลงหนึ่งท่อนจากบทประพันธ์ Cello Suite No.1 in G ประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach บน Marimba หรือ โซนาตาหรือคอนแชร์โตประพันธ์โดย Bruch Broughton หรือบทเพลงที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
  Perform on Marimba one movement from "Cello Suite No.1 in G" by Johann Sebastian Bach or one movement from Sonatas/Concertos by Bruch Broughton or other pieces in equivalent level.
 2. บรรเลงบทเพลงสำหรับ Keyboard Percussion (Marimba, xylophone, Vibraphone, etc.) 1 บทที่มีความเร็วหรือลักษณะแตกต่างจากข้อ 1)
  One piece for Keyboard Percussion (Marimba, xylophone, Vibraphone, etc.) in fast tempo or different character from the 1st choice
 3. บรรเลงบทเพลง หรือ แบบฝึกหัด 1 บท ที่เทียบเท่า กับ Method ที่ 11 ขึ้นไปจากหนังสือ Intermediate Snare Drum Studies ประพันธ์โดย Mitchell Peters หรือ Intermediate Drum Method ประพันธ์โดย Roy Burns ซึ่งครอบคลุม ถึง การ Rolls และ rudiments ต่างๆ
  One snare piece or study in equivalent level from "Intermediate Snare Drum Studies, Method No. 11" written by Mitchell Peters or "Intermediate Drum Method" by Roy Burns which covers Rolls and other Rudiments.
 4. บรรเลงบทเพลง หรือ แบบฝึกหัด 1 บท สำหรับ Timpani อย่างน้อยสามใบ จากหนังสือ etude หรือบทเพลงที่มีระดับเทียบเท่ากับหนังสือ The solo Timpanists by Vic Firth, Timpani Method by Alfred Friese and Alexander Lepak หรือ Symphonic Studies for Timpani by Nick Woud
  One piece or study for at least 3 Timpani from works ex. "The Solo Timpanists" by Vic Firth, "Timpani Method" by Alfred Friese and Alexander Lepak or "Symphonic Studies for Timpani" by Nick Woud.

เปียโน (Piano)


Public Recital

 1. บรรเลงเพลงคีย์บอร์ด 1 เพลงจากยุคสมัยบาโรกหรือคลาสสิก
  One solo keyboard work from the Baroque or Classical era.
 2. บรรเลงเพลงเปียโน 1 เพลงจากยุคสมัยโรแมนติกหรือยุคศตวรรษที่ 20
  One solo piano work from the Romantic or 20th century.
 3. บรรเลงแบบฝึกหัด 1 บท (คีตกวีที่แนะนำ Cramer, Moscheles, Czerny, Moszkowski, Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninov or Scriabin)
  One etude (suggested composers: Cramer, Moscheles, Czerny, Moszkowski, Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninov or Scriabin).

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถเลือกเล่นเพียงแค่ท่อนเดียวจากบทเพลงที่มีหลายท่อนในข้อ 1 และ 2 (สำหรับ J.S. Bach's Prelude and Fuge ขอให้เล่นทั้งหมด) และควรเลือกบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแนวดนตรี
Note: Single movements of multi-movement works are acceptable for pieces 1. and/or 2. (J.S. Bach's Prelude and Fuge must be performed the whole piece.) Please strive for a program that demonstrates a variety of styles.

กีตาร์คลาสสิก(Classical Guitar)


Public Recital

 1. บรรเลงแบบฝึกหัด 1 บทของ H. Villa-Lobos / One etude from H. Villa-Lobos
 2. เลือกบรรเลง Prelude 1 บทจากบทเพลงชุดของ J.S. Bach เบอร์ 995, 996, 997, 998, 1000 และ 1006a / One prelude from J.S. Bach's Lute Suite BWV 995, 996, 997, 998, 1000 และ 1006a
 3. เลือกบรรเลงเพลงอิสระ 1 บท / One free choice piece

ขับร้อง (Voice)


Public Recital (เล่นร่วมกับนักเปียโน)

  ขับร้องบทเพลงอิตาเลียน 1 บท 1.
  One song in Italian language

  เลือกขับร้องบทเพลงในภาษาอื่นที่ต่างจากเพลงแรก (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน)
  One song in other languages different from the first piece (English, French or German)

  เลือกขับร้องบทเพลงในภาษาอื่นที่ต่างจากเพลงที่หนึ่งและสอง (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน)
  One song in other languages different from the 1st and 2nd piece (English, French or German)

* ทั้ง 3 เพลงที่เลือกจะต้องมีความแตกต่างในเรื่องของ ยุคดนตรี จังหวะความเร็ว รูปแบบ และภาษา / These 3 pieces chosen for the audition should be different in tempo, form, language and musical epoch.

* บทเพลงแนะนำในยุคบาโรกและคลาสสิก นักแต่งเพลง Monteverdi, Purcell, Bach, Caccaini, Scarlatti, A. Caldara, Handel, Pergolesi, Mozart etc. / Suggested Baroque or Classic pieces by Monteverdi, Purcell, Bach, Caccaini, Scarlatti, A. Caldara, Handel, Pergolesi, Mozart etc..

 1. Lasciatemi morire! By C. Monteverdi
 2. Bist du bei mir by J.S.Bach
 3. Le Violette by A.Scarlatti
 4. Ombra mai fu by G.F.Handel
 5. Se tu m’ami by O.G.Pergolesi
 6. My lovely Celia by George Munro
 7. The mermaid's song by J.Haydn
 8. Das Veilchen by W.A.Mozart

- ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงอื่นนอกเหนือจากนี้ที่มีความยากเท่ากันมาสอบได้ / It is possible to choose other pieces in equivalent level.