การศึกษาด้านศิลปศาสตร์นั้นเป็นการฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความดีงามเป็นเลิศทางปัญญาและศีลธรรมจึงเป็นวิชาที่สำคัญที่ยกระดับจิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น

พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะศาสตร์กับการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์