สำนักงานสถาบัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ธิติมา สุขแสงจันทร์

ธิติมา สุขแสงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

นพดล บุญเดช

นพดล บุญเดช

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกลาง

ดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

ดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ

ศักดิ์ระพี รักตประจิต

ศักดิ์ระพี รักตประจิต

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารกลาง

งานบริหารบุคคลและกฎหมาย
กชพร บุญสม

กชพร บุญสม

นักบริหารงานบุคคล

ธนัชพร ทุมวงศ์

ธนัชพร ทุมวงศ์

นักบริหารงานทั่วไป

สุธีร์พร เลิศล้ำ

สุธีร์พร เลิศล้ำ

นิติกร

งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ
พิมสิริ สกุลน้อย

พิมสิริ สกุลน้อย

นักบริหารงานทั่วไป

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

นางสาวเจนจิรา มั่นมณี

นักบริหารงานทั่วไป

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

พนักงานปฏิบัติการทั่วไป


งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

ธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

พลัฏฐ์ ปวราธิสันต

พลัฏฐ์ ปวราธิสันต์

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

พงศธร ศรีวิเศษ

พงศธร ศรีวิเศษ

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เบญญา โรจน์ทอง

เบญญา โรจน์ทอง

บรรณารักษ์

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ศิริวรรณ คุ้มโห้

ศิริวรรณ คุ้มโห้

นักบริหารงานทั่วไป

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เอกชัย คงคืน

เอกชัย คงคืน

เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า, ประปา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

เกตุมณี อินอ่อน

เกตุมณี อินอ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริยากร พรหมสถิต

ปริยากร พรหมสถิต

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการ กิจกรรมดนตรีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ณุสมล จงประกิจพงศ์

ณุสมล จงประกิจพงศ์

นักวิชาการศึกษา

ณธีพัฒน์ มานุช

ณธีพัฒน์ มานุช

นักบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ
กนกวรรณ วิลัยมาตย์

กนกวรรณ วิลัยมาตย์

นักวิชาการพัสดุ

อุบลวรรณ พุ่มช้าง

อุบลวรรณ พุ่มช้าง

นักวิชาการพัสดุ

กัลยานุช  ชัยยอด

กัลยานุช ชัยยอด

นักวิชาการพัสดุ

งานแผนและงบประมาณ
รุ่งนภา สถิตย์ธรรม

รุ่งนภา สถิตย์ธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

งานบริหารสำนักวิชา
พิชญ์สินี ฉลาดดี

พิชญ์สินี นบพิชญธาดาร์

นักวิชาการศึกษา

ชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

ชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

นักวิชาการศึกษา

จิตตินันท์  กลิ่นน้ำหอม

จิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม

นักวิชาการศึกษา

ธเนศ รัศมี

ธเนศ รัศมี

นักบริหารงานทั่วไป

สมมาตร  ยังเยี่ยม

สมมาตร ยังเยี่ยม

นักบริหารงานทั่วไป

งานกิจการนักศึกษา
พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย

สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผล
กฤณ พงษ์นิทรัพย์

กฤณ พงษ์นิทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

TOP