สำนักงานสถาบัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นางพรวิลัย เดชอมรชัย

พรวิลัย เดชอมรชัย

ที่ปรึกษา
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน

กลุ่มงานบริหารกลาง

งานบริหารบุคคลและกฎหมาย
กชพร บุญสม

กชพร บุญสม

นักบริหารงานบุคคล

สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย

สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์

นักบริหารงานบุคคล

สุธีร์พร เลิศล้ำ

สุธีร์พร เลิศล้ำ

นิติกร

กานต์พิชชา กาศโอสถ

กานต์พิชชา กาศโอสถ

พนักงานปฏิบัติงานด้านนิติกร

งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ
นพดล บุญเดช

นพดล บุญเดช

นักบริหารงานทั่วไป

จิราวุฒิ กลัดทอง

จิราวุฒิ กลัดทอง

นักบริหารงานทั่วไป

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

นางสาวเจนจิรา มั่นมณี

นักบริหารงานทั่วไป

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

พนักงานปฏิบัติการทั่วไป


งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

ธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

นักโสตทัศนูปกรณ์

พลัฏฐ์ ปวราธิสันต

พลัฏฐ์ ปวราธิสันต์

นักโสตทัศนูปกรณ์

นวมงคล นวชัยศุภศรี

นวมงคล นวชัยศุภศรี

พนักงานปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

พงศธร ศรีวิเศษ

พงศธร ศรีวิเศษ

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วชิรชัย ศิริวงศ์ตระกูล

วชิรชัย ศิริวงศ์ตระกูล

พนักงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมมาตร  ยังเยี่ยม

สมมาตร ยังเยี่ยม

นักบริหารงานทั่วไป

เบญญา โรจน์ทอง

เบญญา โรจน์ทอง

บรรณารักษ์

จุฑามาศ โกลิมาศ

จุฑามาศ โกลิมาศ

พนักงานปฏิบัติงานด้านดูแลห้องสมุด

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ศิริวรรณ คุ้มโห้

ศิริวรรณ คุ้มโห้

นักบริหารงานทั่วไป

สุชนา เรืองรองหิรัญญา

สุชนา เรืองรองหิรัญญา

พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เอกชัย คงคืน

เอกชัย คงคืน

เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า, ประปา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

นักเงินและบัญชี

เกตุมณี อินอ่อน

เกตุมณี อินอ่อน

นักเงินและบัญชี

ปริยากร พรหมสถิต

ปริยากร พรหมสถิต

นักเงินและบัญชี

อภิญญา ชิตานนท์

อภิญญา ชิตานนท์

นักเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการ กิจกรรมดนตรีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ณุสมล จงประกิจพงศ์

ณุสมล จงประกิจพงศ์

นักวิชาการศึกษา

ธิติมา สุขแสงจันทร์

ธิติมา สุขแสงจันทร์

นักวิชาการศึกษา

ณธีพัฒน์ มานุช

ณธีพัฒน์ มานุช

นักบริหารงานทั่วไป

ปัณณทัต เพ็ญสว่าง

ปัณณทัต เพ็ญสว่าง

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป (กิจกรรมดนตรี)

งานประกันคุณภาพ
กิตติพัฒน์ บัวเล็ก

กิตติพัฒน์ บัวเล็ก

นักประกันคุณภาพ

งานพัสดุ
กนกวรรณ วิลัยมาตย์

กนกวรรณ วิลัยมาตย์

นักพัสดุ

อุบลวรรณ พุ่มช้าง

อุบลวรรณ พุ่มช้าง

นักพัสดุ

กัลยานุช  ชัยยอด

กัลยานุช ชัยยอด

นักพัสดุ

งานแผนและงบประมาณ
ดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

ดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รุ่งนภา สถิตย์ธรรม

รุ่งนภา สถิตย์ธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

งานบริหารสำนักวิชา
พิชญ์สินี ฉลาดดี

พิชญ์สินี นบพิชญธาดาร์

นักวิชาการศึกษา

ชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

ชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

นักวิชาการศึกษา

จิตตินันท์  กลิ่นน้ำหอม

จิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม

นักวิชาการศึกษา

ธเนศ รัศมี

ธเนศ รัศมี

นักบริหารงานทั่วไป

นัธทวัฒน์ ดีจริง

นัธทวัฒน์ ดีจริง

ปฏิบัติงานด้านงานสารบัญและงานทะเบียน

งานวิจัยสถาบัน
ศักดิ์ระพี รักตประจิต

ศักดิ์ระพี รักตประจิต

นักวิจัยสถาบัน

ฉมามาศ แก้วบัวดี

ฉมามาศ แก้วบัวดี

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ

งานกิจการนักศึกษา
พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

จิรารัตน์ เภตรา

จิรารัตน์ เภตรา

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผล
กฤณ พงษ์นิทรัพย์

กฤณ พงษ์นิทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

TOP