ห้องสมุด คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

[ PGVIM Music Library ]

ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคากัลยาณินคีตการ โดยได้ขอ อนุญาตศาสตราจารย์เกียรติคุณหญิงไขศรีศรีอรุณให้ใช้ชื่อของท่าน เป็นชื่อของห้องสมุดสถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่า“ห้องสมุดคุณหญิงไขศรีศรีอรุณ” ทางสถาบันดนตรีฯเล็งเห็นถึงบทบาท สำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าดนตรีคลาสสิก และเชื่อมโยงบริบททางสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศดนตรีคลาสสิกได้แก่หนังสือ พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีคลาสสิก หนังสือ โน้ตเพลง วารสาร หนังสือพิมพ์สื่อ โสตทัศนวัสดุด้าน ดนตรีคลาสสิก มากกว่า 5,000 รายการ

นอกจากนี้ห้องสมุดยังการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ที่ทันสมัยได้แก่ฐานข้อมูล Naxos, Digital Concert Hall โดย BerlinerPhilharmoniker เป็นฐานข้อมูลสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิกที่มีมาตรฐานระดับโลก รวบรวมไฟล์บันทึกเสียง ดนตรีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน รูปของห้องสมุดเสมือน สามารถค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลดนตรีคลาสสิกมากกว่า 1,327,300 แทร็ค นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยครอบคลุมสหสาขาวิชาได้แก่ JSTOR และฐานข้อมูล OpenResources ต่างๆได้แก่ RILM : Retrospective Abstracts of MusicLiterature,RIPM :RetrospectiveIndexto MusicPeriodicals, Classical Music โดย Alexander Street Press, OML : Open Music Library และ Archive.org เป็นต้น

ปัจจุบันห้องสมุดคุณหญิงไขศรีศรีอรุณ เปิดให้บริการต้องแต่เวลา 8.30 -17.00 น. โดยภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นคว้า, ห้องสื่อมัลติมีเดีย, บริการพิมพ์งานและถ่ายเอกสาร และบริการเครื่อง สแกนเนอร์ที่มีคุณภาพสูง

นักศึกษาสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องสมุดและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั้น 1 อาคาร กัลยาณินคีตการ โทรศัพท์ 02 447 85979 ต่อ 3110

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย

[ Digital Music Library ]

ฐานข้อมูลสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิกที่มีมาตรฐานระดับโลก รวบรวมไฟล์บันทึกเสียง ดนตรีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน รูปของห้องสมุดเสมือน สามารถค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็ว

อาคารคีตราชนครินทร์

[ Gita Rajanagarindra Building ]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรในการบูรณะปรับปรุงอาคารอำนวยการโรงสุราบางยี่ขันเพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการจัดประชุมทางด้านวิชาการต่างๆ รวมถึง เป็นที่ตั้งของนิทรรศการตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โดยนิทรรศการจะมีทั้งหมด 4 ส่วน โดยที่ 3 ส่วนแรกเป็นนิทรรศการถาวร และอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียน

อาคารอนุรักษ์นี้ได้มีการอนุรักษ์โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายนอกเอาไว้ให้สวยงามอย่างเช่นในอดีต หน้าอาคารประดิษฐานพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถมาถวายความเคารพได้อาคารอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงห้องสมุดของร้านกาแฟที่สามารถประยุกต์เป็นพื้นที่การแสดงเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถทำการทดลองการแสดงในรูปแบบลักษณะต่างๆ ได้อีกด้วย

TOP