คำถามที่พบบ่อย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา http://www.pgvim.ac.th/admission/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทอม 1) 27,500.00- บาท โดยแบ่งเป็น

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000.00- บาท

- ค่าประกันของเสียหาย (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000.00- บาท

- คำบำรุงอื่น ๆ 17,500.00- บาท

ประมาณเดือนธันวาคม หรือสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Facebook fan page http://www.pgvim.ac.th/admission/ หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

- สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

- มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนด

* ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

ประมาณเดือนมีนาคมหรือสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Facebook fan page (Link website) หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Facebook fan page (Link website) หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา http://www.pgvim.ac.th หรือ Facebook fan page https://www.facebook.com/PGVIMusic/

TOP