การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

org_2020070620520.jpg

การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตยุคใหม่ ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 แต่สัมพันธไมตรีระหว่าง ทั้งสองอาณาจักรได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ 150 ปี ก่อน นับตั้งแต่มีการจัดทำหนังสือสัญญา ไมตรี การค้า และการเดินเรือ ระหว่าง ราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิ ออสเตรีย-ฮังการี เมื่อปี 2412 ซึ่งตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรสยามและสมเด็จ พระจักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิ ออสเตรีย-ฮังการี ความสัมพันธ์และมิตรภาพ ระหว่างไทยกับออสเตรียได้เจริญงอกงาม อย่างมีเสถียรภาพ และต่อเนื่องยาวนานบน รากฐานทางประวัติศาสตร์ที่มั่นคง แตกยอด ออกสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี รวมถึงความคุ้นเคยและความ เป็นมิตรภาพระหว่างกันให้เติบโตอย่าง ยั่งยืนสืบไป

เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี สัมพันธไมตรี ไทย-ออสเตรีย ในปี 2562 สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง พระกรุณารับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน “การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย” ณ โรงละครพระราชวังเชินบรุนน์ กรุง เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อ การกระชับมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยาวนาน ระหว่างสองประเทศด้วยดนตรีอันเป็น ภาษาสากล อีกทั้งยังเป็นนิมิตหมายอัน เป็นมงคลต่อการเชื่อมโยงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง เวียนนา อีกด้วย

การแสดงครั้งนี้ควบคุมการแสดงโดย วาทยากรที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย ศาสตราจารย์โจฮันเนส ไมเซิล บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เฉพาะกิจ ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ กรุงเวียนนา แสดงเดี่ยวเปียโนโดยศิษย์เก่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นางสาวธนพร ทรงเกียรติศักดิ์ Piano Forte รายการแสดง เริ่มต้นด้วยบทเพลงของ Johann Strauss Jr.: Overture from the operetta “Die Fledermaus” ตามด้วย Joseph Haydn: Divertimento in C Major for pianoforte and orchestra, Hob. XIV: 4 จากนั้นเป็นบทเพลงที่มีความพิเศษที่สุด สำหรับการแสดงครั้งนี้ คือ การอัญเชิญ บทเพลง“กินรี สวีท” พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีการแสดงในชุดพระสุธน-มโนราห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ภาสินี ปั้นศิริ นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้ รับความชื่นชมเป็นอย่างดี

TOP