คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา IN MEMORIAM OF HRH PRINCESS GALYANI VADHANA “ODE TOJOY”

org_2020070621454.jpg

คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  IN MEMORIAM OF HRH PRINCESS GALYANI VADHANA “ODE TOJOY”

การแสดงคอนเสิร์ต “Ode to Joy” เป็นคอนเสิร์ตเปิด ฤดูกาลที่ 7 ของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยาเป็นผู้แทน พระองค์ การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้วงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้คัดเลือกบทเพลงที่มีความหมาย 2 บทเพลง คือ แสงหนึ่ง ซึ่งเป็นเพลงเพื่อระลึกถึงสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ และ Symphony No.9 in D minor, op.125 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 250 ปีชาติกาล จุดวิก ฟาน เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “คอรัลซิมโฟนี” ซึ่งเป็นผลงานระดับตํานาน และประสบความ สําเร็จอย่างงดงามตั้งแต่การแสดงครั้งแรก ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปี ค.ศ. 1824 ส่วนสําคัญที่สุดของ บทเพลงคือในกระบวนที่ 4 มีการใช้นักร้องเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง

คอนเสิร์ต Ode to Joy ครั้งนี้ประกอบด้วยนักดนตรี กว่า 100 ท่าน และวงนักร้องประสานเสียงกว่า 100 ท่าน ภายใต้การอํานวยเพลง Maestro Leo Warynski วาทยากร จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย นอกจากนี้ วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังได้รับความ ร่วมมือจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมดุริยางค์ทหารบก, กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร และคณะนักร้องประสานเสียง จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TOP