การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

org_2022041018153.jpg

การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการประชุมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ที่ปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง 207 อาคาร โดยแจ้งวาระสำคัญให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารบุคคลและกฎหมาย งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพ ในการตรวจสอบข้อมูล รายงานผลการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้

 

TOP