การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานโครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเรียนการสอน (e-Learning) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด เอกสาร [ คลิก ]

TOP