การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง

 1.  ขอบเขตงานศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 2.  BLANK_BOQ ราคาก่อสร้าง-งานศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 3.  แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 4.  แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
 5.  BOQ งานก่อสร้างโครงการศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 6.  แบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยคีตศิลป์ 20210330
 7.  แบบสถาปัตยกรรม
 8.  แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 9.  01 STR SPEC รายการประกอบแบบ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 10.  02 AR SPEC รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
 11.  03 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร-ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 12.  04 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ-ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 13.  05 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง-ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 14.  06รายการประกอบแบบงานไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 15.  07 LIFT SPEC รายการประกอบแบบ ลิฟต์โดยสาร_U
 16.  08 ตารางโหลด (Load Schedule) -ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง

 

TOP